پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در تونس ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در تونس

 


تونس و روابط دوجانبه با همسایگان (الجزایر)
در تاریخ 28سپتامبر ،تونس والجزایر در الجزیره موافقتنامه همکاریهای دو جانبه در بخش مالکیت صنعتی و هواشناسی در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون همکاریهای صنعتی تونس والجزایر پاراف نمودند.همچنین وزرای صنعت دو کشور موافقتنامه امایش مناطق صنعتی را امضا نمودند
١٠:٢٥ - 1394/08/27

واردات خودرو در تونس
وزیر تجارت تونس اعلام کرد:یک سوم خودروهای وارداتی تونس از طرق غیر قانونی به این کشور وارد می شوند و دو سوم دیگر ازطرق موازی وارد تونس می شوند واین امر تلاش بیشتر برای مبارزه با تجارت غیر قانونی خودرو را می طلبد
١٠:٢٤ - 1394/08/27

تجارت خارجی تونس در نه ماهه 2015
وزیر تجارت تونس رضا احول اعلام نمود:مبادلات تجاری تونس تا پا یان 20سپتامبر2015 بالغ بر 19819 میلیون دینار تو نسی (حدود 10میلیارد یورو)صادرات ،و28834 میلیون دینار تونسی(حدودا 14میلیارد یورو) واردات بوده است که کسری تجاری به میزان 9014میلیون دینار (حدود4میلیارد یورو)است
١٠:٢٣ - 1394/08/27