82
رایزن بازرگانی ایران در تونس - شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف
پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در تونس ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در تونس
صفحه اصلی > شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف 

ليست شركتهاي ايراني فعال در تركمنستان

پس از استقلال تركمنستان در سال1991از اتحاد جماهير شوروي سابق

از همان ابتدا بدليل حسن همجواري وحمايت دولت وقت از كشور تازه تاسيس روابط تجاري ايران روبه افزايش نهادوشركتهاي بسيارخدمات فني ومهندسي در زيرساختهاي آن كشور فعاليت نمودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست شركتهاي ایرانی فعال